Про кафедру

Кафедра опору матеріалів, найстаріша загальнотехнічна кафедра ДонНТУ, організована в 1929 р. проф. П.Е. Добровольським. На цей час кафедра укомплектована висококваліфікованими кадрами: 2 професори й 8 доцентів, з 10 викладачів 2 доктора технічних наук і 7 кандидатів наук.

Кафедрою завідували: проф. Добровольський П.Е. (1929-37), ст. викл. Ковалевський Ю.А. (1937-39), доц. Рекшинський В.С. (1939-45, 1948-67), проф. Медведєв С.Ф. (1945-48), проф. Шевченко Ф.Л. (1967-77, 1985 по тепер. час), доц. Жеданов С.А. (1977-85).

Найбільш істотний внесок у розвиток матеріальної бази кафедри, підготовку науково-педагогічних кадрів і учбово-методичного забезпечення внесли Василь Семенович Рекшинський і його учень Феофан Леонтійович Шевченко. В.С. Рекшинський - талановитий педагог і видатний вчений підготував 8 кандидатів наук, усі вони стали викладачами вищої школи. В.С. Рекшинський завідував кафедрою протягом 25 років і всі ці роки він удосконалював навчальний процес і методи викладання різних розділів курсу опору матеріалів, будівельної механіки й теорії пружності. Його методичні розробки використовуються й по цей час. Його учень проф. Шевченко Ф.Л. завідує кафедрою вже 32 роки, приділяючи основну увагу розвитку матеріальної бази й методичному забезпеченню навчального процесу. Він уперше розробив методи динамічного розрахунку пружних стержневих систем з розподіленими параметрами при наявності зосереджених мас, розробив методи розрахунків вертикальних гнучких ниток на поперечне навантаження, удосконалював метод початкових параметрів із застосуванням його для розрахунків балок з довільним навантаженням, замкнених кругових циліндричних оболонок, балок на суцільній пружній основі при статичному й динамічному завантаженні, методи розрахунків на стійкість вагомих стислих стержнів і ряд інших питань. Їм підготовлене й опубліковано 14 підручників і навчальних посібників із грифом Міносвіти й науки України й велика кількість навчальних посібників, виданих в університеті. Їм підготовлено 3 кандидата наук і 1 доктор наук, 14 дослідників використовували його наукові розробки й консультації при підготовці кандидатських дисертацій, один доцент готовить докторську дисертацію.

Проф. Гаркуша Н.Г. працював на кафедрі з 1986 по 2003 рік, підготував 33 кандидата й 3 доктора наук.·

На кафедрі підготовлено 11 викладачів з ученими ступенями кандидата наук і два доктори наук.

На кафедрі постійно проходять стажування викладачі інших вузів Донецько-Луганського регіону. У різний час кафедра читала курси опору матеріалів, будівельної механіки, теорії пружності й динаміки машин. З 1997 р. крім перерахованих вище навчальних дисциплін кафедра читає курси прикладної механіки й основ конструювання машин. Кафедра працює на 12 факультетах ДонНТУ. Щорічно на кафедрі навчається приблизно 1500 студентів. Кафедра є опорною по Донецькому вузівському центру, куди входять 8 кафедр інших вузів регіону й філії ДонНТУ. На опорній кафедрі й науково-методичних семінарах постійно розглядаються питання вдосконалювання учбово-методичної роботи. Кафедра активно працює в підготовці підручників і учбово-методичних розробок. Загальний обсяг навчальної літератури ( у вигляді підручників і навчальних посібників із грифом Міносвіти України), підготовленою кафедрою, опублікованої й використовуваної в навчальному процесі у вузах регіону становить більш 160 п.л., методичних вказівок і рекомендацій більш 100 п.л. Найбільшою популярністю користуються навчальні посібники :

Шевченко Ф.Л. Механіка пружних деформівних систем, частина 1. Напружено-деформований стан стержнів: Навчальний посібник із грифом МОН. Донецьк, 2006, - 293 с.

"Опір матеріалів, частина 2. Складний напружений стан": Навчальний посібник / Ф.Л. Шевченко.- Київ: ИСИО, 1993. - 240 с.

Шевченко Ф.Л. Механіка пружних деформівних систем, частина 2. , Складний напружений стан, вид. друге,/ Навчальний посібник із грифом МОН України: - Донецьк. ДонНТУ, 2007. 309 с.

"Опір матеріалів, частина 3. Динамічний вплив навантажень": Навчальний посібник / Ф.Л. Шевченко. -Київ: УМК В, 1993. -188 с.

·"Задачі з механіки пружних де формівних систем, частина 1. Опір матеріалів": Навчальний посібник /Ф.Л. Шевченко. Киев: ИСИО, 1996. -230 с.

"Завдання по механіці пружних деформируемых систем, частина 2. Складний опір, стійкість і динаміка стрижневих систем": Навчальний посібник / Ф.Л. Шевченко. -Київ: ИСИО, 1996. - 206 с.

"Сопротивление материалов. Специальный курс. Метод начальных параметров": Учебное пособие / Ф.Л. Шевченко, С.А. Жеданов. -Киев: ИСИО, 1992. -184 с.

"Динамические задачи стержневых систем" : Учебник / Ф.Л. Шевченко, Г.М. Улитин. - Киев: ИСИО, 1995.- 99 с.

"Задачi для пiдготовки до олiмпiад з опору матерiалiв": Навчальний посiбник /Ф.Л. Шевченко, С.А. Жеданов. -Киiв: ICДО, 1995. 174 с.

"Будiвельна механиiка. Спецiальний курс. Динамiка пружних стержньових систем": Пiдручник/ Ф.Л. Шевченко. -Киiв: IЗМН, 1999. - 308 с.

Кафедра є ініціатором у використанні навчального телебачення й протягом 30 років в одному-двох потоках читала повний курс опору матеріалів у системі замкненого телебачення. Проф. Жеданов С.А. був відомим у країні й за рубежем фахівцем з використання навчального телебачення, їм опубліковано по цьому питанню 38 статей і одна монографія.

Кафедра має лабораторну базу для проведення 20 лабораторних робіт, більшість із яких виконується індивідуально, а не груповим способом, як це робиться в інших вузах. Кафедра проводить практичні заняття з опору матеріалів на ПЕОМ, для цього підготовлені методичні вказівки із завданнями дослідницького характеру.

Кафедра проводить активну роботу з лінії науковотехнічної творчості молоді. Веде наукові дослідження із залученням студентів, викладачами кафедри спільно зі студентами опубліковано 15 наукових і навчально-методичних розробок, студенти виступають із доповідями на наукових конференціях. Особлива увага приділяється підготовці студентів до внутрішнвузівських, регіональних й державних олімпіад. Протягом трьох років ( 1996-99 рр.) студенти ДонДТУ посідали призові місця на державних олімпіадах. З 1999 р. Міністерством освіти кафедрі доручено проводити олімпіади з опору матеріалів у Донецько-Луганському навчальному просторі.

Науковий напрямок кафедри відповідає головним чином галузям промисловості Донецького регіону. Це розробки інженерних методів розрахунків гірничо-технічних споруджень, гірничих підйомно-транспортних машин, гірничо-видобичних комплексів, підводно-видобичних комплексів, механіці рудничного підйому. Із цих питань викладачами кафедри захищені дисертаційні роботи й опубліковано близько 500 наукових статей у різних центральних виданнях (проф. Гаркуша Н.Г. 250, Шевченко Ф.Л. 120 робіт).

Викладачами кафедри виконані наступні найбільш важливі наукові праці:

Розробка інженерних методів розрахунків і вдосконалювання конструкцій вантажоспроможних оболонок і шківів тертя шахтних під’ємних машин (проф. Шевченко Ф.Л.),

Розробка методів динамічного й статичного розрахунків транспортних трубопроводів глибоководного видобичного комплексів (проф. Шевченко Ф.Л.),

Дослідження динамічних процесів і розробка методів розрахунків на міцність і стійкість бурових установок для проходки шахтних стволів і свердловин великого діаметра (проф. Шевченко Ф.Л., проф. Улітін Г.М., доц. Пєттік Ю.В.),

Розробка розрахунків напружено-деформованого стану гнучких ниток на поздовжньо-поперечний згин (проф. Шевченко Ф.Л.),

Стійкість стислих стержнів з урахуванням власної ваги (проф. Шевченко Ф.Л.),

Розробка інженерних методів розрахунків і вдосконалення конструкцій відвальних стріл гірничо-рудних відвалоутворювачів (проф. Шевченко Ф.Л., доц. Татьянченко А.Г.),

Дослідження напружено-деформованого стану багатовязних дисків із циклічними отворами лобовин шахтних підйомних  машин (доц. Дядик Л.М.),

Розробка інженерних методів розрахунків багатошарових полірозмірно-металевих гнучких труб і шлангокабелів (доц. Савенков В.М.)

Розробка математичних моделей розрахунків на міцність і жорсткість валкового вузла багатовалкових прокатних станів і моделей, динаміки головного приводу робочих валків клітей кварто в умовах асиметричної прокатки (доц. Поваляєв В.Д.)

Дослідження напружено-деформованого стану корпусів гірського встаткування (доц. Беланов В.Я.)

Удосконалювання засобів шахтного підйому - проектування й розрахунки динамічної системи <піднімальна посудина-жорстка арміровка шахтного ствола> (проф. Гаркуша М.Г. доц. Храмів А.А.).

·Доктор наук Шевченко Ф.Л.· є членом спеціалізованих рад з захисту докторських дисертацій в ДонНТУ (металургійний факультет та факультет інженерної механіки та машинобудування) та й часто приймає участь в опонуванні дисертаційних робіт.